De waterpolitie – wat doen ze, waar zijn ze actief en welke vaarregels moeten er in acht genomen worden?

De waterpolitie – wat doen ze, waar zijn ze actief en welke vaarregels moeten er in acht genomen worden?

Nederland is natuurlijk het land van water, het is dan ook niet voor niets dat we over een uitstekende waterpolitie beschikken. Zij houden zich dan ook bezig met het toezicht houden op zowel de Nederlandse beroeps- als recreatievaart. Verder houden ze ook toezicht op de zogenoemde territoriale wateren op de Noordzee.

Wat is de waterpolitie?

De waterpolitie is onderdeel van de Nederlandse nationale politie en is ondergebracht bij de landelijke eenheid Dienst Infrastructuur. Naast de waterpolitie, valt hier ook de weg-, spoor- en luchteenheid onder. Zoals eerder al aangegeven, houdt de waterpolitie toezicht op zowel de beroeps- als de recreatievaart in de Nederlandse wateren.

De taken

Het takenpakket van de waterpolitie of de kustpolitie is zeer uitgebreid: naast dat ze de ladingen van schepen op rivieren en zee controleren, controleren ze ook jetski’s en boten op recreatiegebieden. Dit soort zaken vallen vaker onder geen spoed maar wel politie. Vindt er een bepaald evenement op het water plaats? Dan is de waterpolitie ook altijd van de partij, denk hierbij bijvoorbeeld aan een intocht van Sinterklaas of de Sneekweek. Verder komt de waterpolitie ook in actie bij de opsporing van mensen die op zee vermist zijn geraakt. Dit zijn een aantal voorbeelden van het takenpakket van deze politie, maar dit is zeker niet alles, zo doen ze ook het volgende:

  • Opvang bij incidenten in de beroeps- en recreatievaart en toezien op een juiste naleving van de regels;
  • Bewaken van de veiligheid op het hoofdvaarwegennet, door middel van controle op snelheid, alcoholgebruik, vaartijdenwet en naleving van Arbo Wetgeving;
  • Behandelen van ernstige scheepvaartongevallen en het onderzoeken van de toedracht;
  • Controleren van schepen, onder andere de lading, diploma’s en veiligheid;
  • Controleren van het vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen;
  • Opsporingsonderzoek naar zaken als ladingdiefstal, documenten fraude, gestolen voertuigen en witwassen van crimineel vermogen;
  • Ervoor zorgen dat de milieuregels nageleefd worden, door middel van controle op verontreiniging op zee en het beschermen van natuurgebieden;
  • Ingrijpen bij overlast in recreatiegebieden, bij scheepsongevallen of tijdens dredgewerkzaamheden.

Vaarregels

Wanneer u gaat varen, kan het dus zo zijn dat u in aanraking komt met de waterpolitie. Daarom is het altijd goed om enige verstand te hebben van de vaarregels. Zo is het goed om in de oren te knopen dat 20 kilometer per uur de maximale reguliere snelheid is, zo ook voor snelle motorboten. Wel bestaan er plekken waar de snelheid afwijkt en u zichzelf moet afvragen of u hier beter sneller of langzamer moet gaan varen. Bijvoorbeeld, op brede rivieren en grote meren mogen boten vaak harder varen, terwijl er op smallere wateren en drukke vaarroutes er vaak een lagere maximumsnelheid geldt. Langs kaden, oevers en in en nabij havens mag er nooit harder dan 20 kilometer per uur gevaren worden. Let dus altijd goed op de borden. Verder let de waterpolitie ook op het vaargedrag en controleren zij vaarbewijzen, zorg er dus voor dat dit in orde is.

Op de meeste wateren geldt het Binnenvaart Politie Reglement (BPR), maar op de rivieren die vanuit Duitsland naar Nederland kabbelen, geldt het strengere Rijnvaart Politie Reglement (RPR). Op de Westerschelde en op zee gelden weer andere regels en wetten. Kijk dus goed wanneer u gaat varen naar welke wetgeving er voor dit gebied geldt. De regels kunnen namelijk zeer verschillen, binnen het BPR heeft recreatievaart namelijk in bepaalde gevallen voorrang op de beroepsvaart, in tegenstelling tot het RPR waar beroepsvaart te allen tijde voor gaat.

Zand tegen Zee

In de tentoonstelling Zand tegen Zee in Informatiecentrum Kust in Petten, ziet u hoe het plan achter de kustversterking tussen Petten en Camperduin is ontstaan, hoe het gebied eruit komt te zien en welke mogelijkheden de kustversterking biedt. U kunt dus alles leren over een nieuwe manier van versterken, die gebaseerd is op de ideeën van onder andere de omgeving zelf.

Gratis toegang

U vindt het Informatiecentrum Kust aan de Strandweg 4, 1755 LA Petten. U bent er op woensdag en vrijdag t/m zondag tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom. Vanaf 1 april zijn we geopend van dinsdag t/m zondag tussen 10.00 en 17.00 uur. Rondleidingen zijn mogelijk op afspraak.

Stuur uw foto’s in en zie deze terug in een ‘time lapse’ op de tentoonstelling.

Over Kust op Kracht

Over Kust op Kracht

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en is versterkt. De kust voor Callantsoog is sinds juli 2013 weer veilig.

Een veilige kust met zand

We hebben inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden uit de omgeving gevraagd om met ons mee te denken over verschillende manieren om de kust weer sterk en veilig te maken. Het merendeel koos voor een versterking met duinen en een strand voor de dijk. Dat is een veilige oplossing, en biedt kansen om het gebied nog mooier te maken.

We benutten de kustversterking met zand om de mogelijkheden voor recreatie, toerisme, natuur en economie in het gebied te vergroten. Zo blijft dit gebied uniek. Lees hier meer over de inrichting van het gebied.

Vrijheid voor de aannemer

We maken de kust veilig en mooi. Om een ontwerp te krijgen dat hieraan voldeed, hebben we de aannemer de vrijheid gegeven om zelf met ideeën te komen. Creatieve ideeën en innovatieve technieken hebben geleid tot een prachtig ontwerp. Dit is nog een relatief nieuwe manier van marktbenadering voor kustversterkingen in Nederland.

Om te zorgen dat het plan echt veilig is, gaven we de aannemer een aantal eisen mee waar hij zich aan moest houden. Zo wilde we met het beschikbare geld het beste resultaat krijgen, voor de veiligheid en de omgeving. Lees hier meer over onze aanpak.

Hand in hand met de natuur

De kustversterking met zand verandert het landschap en heeft effecten op de natuur. We verwachten dat er vóór de zeewering op verschillende plaatsen nieuwe jonge duinen en stuif- en paraboolduinen ontstaan. Ook vogels en planten krijgen een groter leefgebied. Lees hier meer over de natuurontwikkeling.

Meer natuur en recreatiemogelijkheden

Het versterken van de zeewering biedt een kans om tegelijkertijd te investeren in de inrichting van de regio. De gemeenten Bergen en Schagen, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland hebben daarvoor een programma opgesteld met zo’n 25 projecten, zoals de aanleg van natuur en nieuwe fiets- en wandelroutes. Hiermee ontstaan meer recreatiemogelijkheden en nieuwe kansen voor ondernemers. Kijk hier voor meer informatie over de projecten.

Daarnaast investeert de provincie nog eens 2,5 miljoen euro voor extra projecten die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, in een aanvullend tweede programma. Initiatiefnemers leggen in totaal 3,5 miljoen euro
bij. Dit tweede programma bevat 21 projecten.

Op naar een veilige kust

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland werken aan een veilige en mooie kust. In december 2013 is het ontwerp bekend gemaakt. De veiligheid van onze kust moet weer voldoen voor 31 december 2015.

Boskalis en van Oord ontvangen voornemen tot gunning

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat hebben het voornemen tot gunning voor de versterking en het onderhoud van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, tussen Petten en Camperduin aan aannemerscombinatie Van Oord– Boskalis. Het contract bestaat uit de aanleg en vervolgens 20 jaar onderhoud van de nieuwe zandige kust. Het project maakt deel uit van het tweede landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De definitieve ondertekening van het contract vindt plaats op 11 december 2013.

De uitvoering van het project start begin 2014. Het project omvat zandsuppleties voor het aanleggen van strand en duinen. De nieuwe kust biedt volop kansen voor natuur en recreatie. Na oplevering op 31 december 2015, is Van Oord – Boskalis twintig jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud. Voor de versterking en onderhoud van deze zwakke schakel wordt met 4 sleephopperzuigers 40 miljoen m3 zand uit zee aangebracht.

Nadere informatie over het project komt beschikbaar na ondertekening van het contract op 11 december.

Een veilige kust!

Een veilige en mooie Noord-Hollandse kust

Het project Kust op Kracht is af en de onderhoudsperiode (20 jaar) is ingegaan. Hiervoor heeft het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het stokje overgedragen aan Rijkswaterstaat. In de nieuwsbrief die deze week is verspreid, kunt u hier meer over lezen.

Voor vragen over Kust op Kracht verwijzen wij u naar alle partners voor verschillende onderwerpen:

De provincie Noord-Holland gaat samen met gemeenten, natuurorganisaties, HHNK, ondernemers en bewoners verder aan de slag om het landschap mooier te maken door projecten te ondersteunen die de natuurbeleving, recreatie en toerisme bevorderen. Met als einddoel een aantrekkelijke kust.

We danken u graag voor alle steun, enthousiasme en (soms kritische) opmerkingen.

Met trotse groet namens het gehele Kust op Kracht team

Meerwaarde van zand als kustversterking in kaart gebracht

Vandaag is het kennisontwikkelingsproject Hondsbossche Duinen officieel gestart. Het contract hiervoor is tijdens het Ecoshape congres ‘Building the Future’ in Utrecht ondertekend door Ecoshape, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Doel is om de ontwikkeling van de kustversterking nauwkeurig te volgen en zo kennis te ontwikkelen over ‘Bouwen met de Natuur’. Dankzij de monitoring wordt inzichtelijk hoe robuust en effectief de zandige kustversterking is.

In het kennisontwikkelingsproject wordt onderzocht hoe de kustversterking bijdraagt aan de landschapsvorming door te kijken naar de ontwikkeling van morfologie en vegetatie. De verwachting is dat de aangelegde duinen zich ontwikkelen tot een gebied dat dat nog aantrekkelijker is voor flora en fauna én voor recreanten. Daarom wordt ook onderzocht hoe bezoekers de kustversterking beleven. Ecoshape – Building with Nature voert het project uit in samenwerking met Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het project loopt van 2015 tot en met 2018.

Henk Nieboer, directeur Ecoshape: ‘Vanuit Ecoshape ontwikkelen we kennis over Bouwen met de Natuur met als doel deze filosofie gemeengoed te maken. In dit project onderzoeken we welke voordelen Bouwen met de Natuur biedt voor natuur, economie en maatschappij. We onderzoeken ook de financiële en ontwerpkant: Een versterking met zand kan voordeliger zijn dan een oplossing met hard materiaal om dat zand relatief goedkoop is, zowel in aanleg als in onderhoud. Uit het onderzoek wordt ook duidelijker hoeveel zand nodig is voor een duurzame aanleg en onderhoud van dit type kustversterking. De kennis die we ontwikkelen in onderzoeksprojecten zoals deze vertalen we naar meer generieke kennis die in binnen- en buitenland kan worden toegepast.’

Bijschrift: ondertekening van het innovatieproject door Henk Nieboer (Ecoshape-Building with Nature), Roeland Hillen (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en Joost de Ruig (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).

De Hondsbossche Duinen zijn in 2014/2015 aangelegd om de Zwakke Schakel in de Noord-Hollandse Kust weer veilig te maken. De voormalige ‘harde’ zeewering is met zand versterkt om de mogelijkheden voor recreatie, toerisme, natuur en economie in het gebied te vergroten. Volledig in lijn met de filosofie van Bouwen met de Natuur, waarbij de krachten van de natuur worden benut om meerwaarde te creëren bij waterbouwkundige oplossingen.

Ecoshape – Building with Nature bestaat uit Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en overheden en NGO’s waaronder zoals Boskalis, Van Oord, Arcadis, HKV, Witteveen en Bos, Alterra, Deltares en IMARES. Kijk voor meer informatie op www.ecoshape.nl